header

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

tn 32สายธาร

นางสายธาร  สุขทวี
ครู
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 tn 4ธนกฤต

นายพัชรณัฏฐ  พัชรมงคลพัส

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 14เอมกาา

นางเอมิกา  สีสมดี

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com