header

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

tn 14เอมกาา

นางเอมิกา  สีสมดี
ครูชำนาญการ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 tn 4ธนกฤต

นายธนกฤต  สุกเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 30พฒนพงษ
ส.ต.ต.พัฒนพงษ์  นามบุญเรือง

ครู
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 32สายธาร
นางสายธาร  สุขทวี
ครู
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com