กิจกรรมห้องสมุด

tn รบใบประกาศหองสมด ๑๗๐๙๒๑ 0015

 

เนื่องด้วยฝ่ายงานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม "วันเชาเรานักอ่าน" ขึ้น ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านวิชาการมากมาย ทางงานห้องสมุดได้รับเกียรติจากว่าท่ีร้อยตรีธงชัย    ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้