header

โครงการจิตอาสา

tn อบรมจตอาสา ๑๘๑๑๒๔ 0024

 

เมื่อวันท่ี 23 - 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คุณครูพิมลมาศ ปัญญาสัย และคุณครูกวิสรา ชูทอง นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯในโครงการ " วัย GENC เรียนรู้สู้เอดส์" ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ ตลอดการเป็นจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com