header

ทัศนศึกษา 2561

tn IMG 3816

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พิพิธภัณสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนารามและวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไ้ดเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญของชาติไทย โดยศึกษาจากสถานท่ีต่างๆซึ่งมีความสำคัญในอดีต

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com