header

มอบทุนการศึกษา

tn 050262มอบทนรน1 ๑๙๐๒๐๕ 0001

 

5 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูปรีชาธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีถาวร พร้อมด้วยคุณสำราญ พรมเภา (ศิษย์เก่า วค.รุ่น 1) และคุณฉวีวรรณ จันทร์ดี (ศิษย์เก่า วค.รุ่น 3) เป็นตัวแทนศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

****รายนามผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นร.ว.ค. (ศิษย์เก่าว.ค.รุ่น๑) ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ ทุน เพิ่มมาอีก ๑ ทุน
๑.พระครูปรีชาธรรมวิมล (ปฏิภาณ บุญโม) ๑ ทุน 
๒.นาง ศุภลักษณ์ คำดวง ๑ ทุน 
๓.นาย สกล สีบุญเรือง ๑ ทุน 
๔.นาง สำราญ พรมเภา ๑ ทุน 
๕.นาย เชาวี สามารถ ๑ ทุน 
๖.นาย นันทภพ คำภีระ+ นาง จิราภรณ์ ตามแบบ ๑ ทุน 
๗.นาย แสงดาว วังแก้ว ๑ ทุน 
๘.นาย อำนาจ สีขาบ ๑ ทุน 
๙. นาง สุภี สามารถ ๒ ทุน (ศิษย์เก่า ว.ค. รุ่น ๓)
๑๐. นาย สำเนาว์ ผาเทพ ๑ ทุน (ศิษย์เก่า ว.ค. รุ่น ๔ )
๑๑. นางสาว มรีรัตน์ สามารถ ๒ ทุน (ศิษย์เก่า ว.ค. รุ่น ๘ )
๑๒.คุณฉวีวรรณ จันทร์ดี รุ่น ๓ จำนวน ๑ ทุน****

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com