header

ค่ายนักบินน้อย

001 173

5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  จัดอบรมการสร้างเครื่องบินพลังยาง โครงการ WTK Airplane Camp เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือประดิษฐ์ด้วยตนเอง เกิดทักษะด้านต่างๆ

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com