header

ค่ายคณิตศาสตร์

IMG 5177

9 กรกฎาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com