header

1ตำรวจ1โรงเรียน

468633

12 กรกฎาคม 2562 นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการ "ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com