1ตำรวจ1โรงเรียน

468633

12 กรกฎาคม 2562 นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการ "ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน" เพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา