header

ลูกเสือต้านยาเสพติด

ลกเสอตานยาเสพตด ๑๙๐๘๐๙ 0029

 8 สิงหาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  พร้อมด้วยสิบเอกนิพล  จำศรี  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ นำตัวแทนลูกเสือของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือปราจีนบุรี (ห้วยเกษียร)

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com