header

กีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค

เปตองตะกรอ ๑๙๐๘๑๐ 0007

 1-8 สิงหาคม 2562 คุณครูอภิชาติ  ชุมพล  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาเปตองและเซปักตะกร้อ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราีจบุรี  ผลการแข่งขัน

1) ชนะเลิศ เปตองเดี่ยวชาย รุ่นอายุ 18 ปี 

2) รองชนะเลิศอันดับสอง เปตองคู่ผสม รุ่นอายุ 18 ปี

3) รองชนะเลิศอันดับสอง เปตองทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี

4) รองชนะเลิศอันดับสอง เปตองทีมหญิง รุ่นอายุ 15 ปี

5)รองชนะเลิศอันดับสอง เซปักตระกร้อทีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com