header
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ค่ายธรรมะม.3 และม.6

IMG 9847

28 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "คุณธรรม  นำชีวิต  คิดเป็น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเจริญสมาธิ สร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

{gallery}album/62-08-28{/gallery}

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com