header

ค่ายธรรมะม.3 และม.6

IMG 9847

28 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "คุณธรรม  นำชีวิต  คิดเป็น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเจริญสมาธิ สร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com