header

ดำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่

IMG 9350

26 สิงหาคม 2562 คุณครูอภิชาติ ชุมพล  คุณครูผู้ดูแลโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่วิถีพอเพียง  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมมือร่วมใจในการดำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต  รู้จักอดทน  มีความขยัน  รับผิดชอบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com