header

เข้าค่ายธรรมะม.1 และม.4

1 24

29-31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "คุณธรรม  นำชีวิต  คิดเป็น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com