header
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสขภาพ ๑๙๑๒๑๑ 0006

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพใจที่เข้มแข็ง  เตรียมพร่้อมสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

{gallery}album/62-11-28{/gallery}

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com