header

สอบธรรมศึกษา

สอบธรรมศกษา ๑๙๑๒๐๑ 0012

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงฝ่ายธรรมศึกษา  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ในปีนี้มีนักเรียนและครูสมัครเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 579 คน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com