header

ขุนอาสา 138

เทดทนกษตรย ๑๙๑๒๑๑ 0070

3 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุดขุนอาสา 138 มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com