ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

210763สศษ 36.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓

21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ามาประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

210763สศษ 34.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 36.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 50.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 53.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 54.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 66.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 79.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 2.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 89.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 90.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 74.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓210763สศษ 5.ปลอดภย ๒๐๐๗๒๓