header

เลือกตั้งประธานนักเรียน

IMG 0191

 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมจัด "กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกฤษฎา บัวทอง และคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในการลงคะแนนเสียง มีการสรุปผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง มาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้วย

IMG 0191IMG 0230IMG 0238IMG 0274IMG 0315IMG 0362IMG 0679IMG 0680IMG 1219IMG 1226IMG 1487IMG 1531

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com