header

เข้าค่ายลูกเสือ

เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 169

 8-9 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 221เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 169เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 146เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 617เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 574เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 23เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 257เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 273เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 320เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 429เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 545เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 306เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 322เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 346เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 390เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 423เขาคายวนท2.ม.3 ๒๑๐๓๑๐ 721เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 262เขาคาย ลส.นร.ม.1-3 ๒๑๐๓๑๐ 575

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com