header

ค่ายวิทยาศาสตร์

100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 37

 10 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 37100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 6100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 33100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 34100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 95100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 116100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 119100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 140100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 177100364คายวทย ๒๑๐๓๑๐ 51

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com