header

อบรม ว.PA

LINE ALBUM อบรม วPA 211020 6

20 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดการอบรม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์" โดยวิทยากร ดร.ขนิษฐา  พลายเพ็ชร์  

LINE ALBUM อบรม วPA 211020 6 LINE_ALBUM_อบรม_วPA_211020_1.jpg 1 1 1 38 1 31 1 15 1 11 1_6.jpg

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com