header

รับวัคซีน2 ม.ปลาย

วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 14

 25 ตุลาคม 2564  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 14วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 18วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 48วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 69วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 72วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 80วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 95วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 116วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 128วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 43

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com