header

คณิตศาสตร์

 

 

tn 23ภาณพงศ
นายภานุพงศ์  สังขะวินิจ
ครู
กศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

tn 20ศรนนา
นางศรินนา  ลงมาก
ครู
กศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
tn 28นพวรรณ
นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี
ครู

ค.บ.คณิตศาสตร์
tn 29ฉววรรณ
นางฉวีวรรณ วงษ์ไกร
ครู

ค.บ.คณิตศ่าสตร์

 กศ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 36แพรวฤด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี  งามจั่นศรี

ครู

ค.บ.คณิตศาสตร์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com