header

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ช่วงดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา  
1. นายจักราวุฒิ สรรคณี 5 มิถุนายน 2522 - 30 กันยายน 2529 7 ปี  
2. นายสมาน พูลสวัสดิมงคล 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2536 7 ปี  
3. นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ 1 ตุลาคม 2536 - 21 พฤศจิกายน 2540 4 ปี  
4. นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ 22 พฤศจิกายน 2540- 14 มกราคม 2543 3 ปี  
5. นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ 20 มกราคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543 9 เดือน  
6. นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ 9 พฤศจิกายน 2543 - 28 มกราคม 2544 2 เดือน  
7. นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ 29 มกราคม 2544 - 30 กันยายน 2545 1 ปี  
8. นายบุญชิต รอดแก้ว 23 มกราคม 2546 - 26 พฤษภาคม 2548 2 ปี  
9. นายวินัย ทิพยานนท์ 23 มิถุนายน 2548 - 2 มกราคม 2551 3 ปี  
10. นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ 4 กุมภาพันธ์ 2551 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 6 ปี  
11. นายณรงค์ ทารัตน์ 5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 พฤศจิกายน 2558 1 ปี  
12. ว่าที่  ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด 5 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2561 2 ปี   
13. นายอภิเชษฐ์  ชมภู 11 พฤษภาคม 2561- ปัจจุบัน    

 

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com