header

บุคลากร

172251

นายอภิเชษฐ์  ชมภู

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

253487

นายประพนธ์  บรรดาพิมพ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

tn 3รงจตร 

นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ ไทเลอร์

ครู

tn 4ธนกฤต

นายพัชรณัฏฐ  พัชรมงคลพัส

ครู

tn 6จรยา

นางจริยา  หวันทา

ครู

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน

ครู

tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี

ครู

tn 10เทวาฤทธ

นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี

ครู

 ขวญ

นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี

ครู

tn 14เอมกาา

นางเอมิกา  สีสมดี

รู

tn 11กญญาณฐ

นางกัญญาณัฐ  กองยอด

ครู

tn 20ศรนนา

นางศรินนา  ลงมาก

ครู

tn 22พมพพรรณ

นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา

ครู

tn 26ธรศรา

นางสาวธีริศรา  ภูมิคง

ครู

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล

ครู

tn 28นพวรรณ

นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี

ครู

tn 29ฉววรรณ

นางสาวฉวีวรรณ   วงษ์ไกร

ครู

tn 31รตรตน 

นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร

ครู

 tn 33รตนา

นางสาวรัตนา   ดือขุนทด

ครู

tn 34มลฤด

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

ครู 

tn 32สายธาร

นางสายธาร  สุขทวี

ครู

tn 35อรพรรณ

นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ

ครู

IMG 0641

นายจักรราช  สารบรรณ์

ครู

IMG 0644

นางสาวลภัสลดา จันทร์ไตร

ครู

ญต

นางสาวบัญญัติ  แก้วเมฆ

ครู

แจน

นางสาวปรารถนา  ปลื้มผล

ครู

เตย

นายชาคร  บำรุงกิจ

ครู

วทยาศาสตร

นางสาวรุจิราวดี  ถาวงษ์กลาง

ครู

tn 38บวคำ

นางสาวบัวคำ   สมัญญา

ครู

tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก

ครู 

tn 43ไพรตน

นายไพรัตน์  บุญศรัทธา

นักการภารโรง

tn 45วลย

นางวิลัย  อูสูงเนิน

นักการภารโรง

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com