header

บุคลากร

ขนเวบ2

นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

253487

นายประพนธ์  บรรดาพิมพ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ดาวนโหลด

tn_3รงจตร.jpg

นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ ไทเลอร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน

งานจัดการเรียนการสอน

tn 14เอมกาา

นางเอมิกา  สีสมดี

งานทะเบียนนักเรียน

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

IMG 4699

นายทัณฑธร  จุ้ยสวัสดิ์

งานวิจัยและนำผลไปใช้

 

tn 38บวคำ

นางสาวบัวคำ   สมัญญา

งานวัดผลประเมินผล

การศึกษาและเทียบโอน

tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

 

 ดาวนโหลด

tn 4ธนกฤต

นายพัชรณัฏฐ  พัชรมงคลพัส

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

tn 29ฉววรรณ

นางสาวฉวีวรรณ   วงษ์ไกร

งานการเงิน

tn 20ศรนนา

นางศรินนา  ลงมาก

งานบัญชี

tn 34มลฤด

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

งานนโยบายและแผน

 

tn 33รตนา

นางสาวรัตนา   ดือขุนทด

งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน

IMG 0644

นางสาวลภัสลดา  จันทร์ไตร

งานปฏิคม

แจน

 นางสาวปรารถนา  ปลื้มผล

งานสำนักงานกลุ่ม

 

ขนเวบ ตม

นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง

งานสารบรรณ

ดาวนโหลด  

ญต

นางสาวบัญญัติ  แก้วเมฆ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

IMG 4695 

นายประภาส  เพ้ยจันทึก

งานปกครองและส่งเสริม

ระเบียบวินัยนักเรียน 

tn 35อรพรรณ

นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติ

งานบุคลากรและ

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

เตย

นายชาคร  บำรุงกิจ

งานคณะกรรมการนักเรียน

และส่งเสริมประชาธิปไตย

 

IMG 0641

นายจักรราช  สารบรรณ์

งานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

 tn 31รตรตน

นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร

งานเวรรักษาราชการ

และสำนักงานกลุ่ม

วทยาศาสตร

นางสาวรุจิราวดี  ถาวงษ์กลาง

งานชมรมผู้ปกครอง

และธนาคารโรงเรียน

 

tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี

งานสำนักงานกลุ่มและธนาคารโรงเรียน

ดาวนโหลด

 รปบคลากร ๒๒๐๒๐๘ 2

นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ขวญ

นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี

งานแนะแนวการศึกษา

 

tn 11กญญาณฐ

นางกัญญาณัฐ  กองยอด

งานสาธารณูปโภคและ

สวัสดิการร้านค้า

tn 6จรยา

 นางจริยา  หวันทา

งานโภชนาการ 

 

 

tn 32สายธาร

นางสายธาร  สุขทวี

งานระบบสารสนเทศและ

ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

tn 28นพวรรณ

นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี

งานประชาสัมพันธ์และกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

tn_26ธรศรา.jpg 

นางสาวธีริศรา  ภูมิคง

งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

 

 

โอต2

นางสาวอุบลรัตน์  มุกดาสนิท

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

 

ขนเวบ โคชดาวยศ

นายดาวยศ  ดารา

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา

ขนเวบ โคชนกลม

นายนิกลม  แก้วอ๊อด

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา

ขนเวบ โคชแสง

นายวีระพล  สุขแสวง

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา

ขนเวบ โคชคณน

นายคณิน  สระแก้ว

ผู้ฝึกสอนนักกีฬา

 

tn 43ไพรตน

นายไพรัตน์  บุญศรัทธา

นักการภารโรง

tn 45วลย

นางวิลัย  อูสูงเนิน

นักการภารโรง

ขนเวบ ปาวรตน

นางวิรัตน์  บุญอินทร์

นักการภารโรง

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com