header

บุคลากร

 

 

172251

นายอภิเชษฐ์  ชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

tn 3รงจตร 

นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ ไทเลอร์
ครู

tn 4ธนกฤต

นายธนกฤต  สุกเขียว
ครู

tn 6จรยา

นางจริยา  หวันทา

ครู

 

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
ครู

tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี

ครู

tn 10เทวาฤทธ

นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
ครู

 

 ขวญ

นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี
ครู

tn 13ณฐปภสร

นายณัฐปภัสร์  ชัยวัฒนโชติ
ครู

tn 14เอมกาา

นางเอมิกา  สีสมดี
รู

  

tn 11กญญาณฐ

นางกัญญาณัฐ  กองยอด
ครู

tn 20ศรนนา

นางศรินนา  ลงมาก

ครู

tn 22พมพพรรณ

นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
ครู

 

tn 24อภชาต 

นายอภิชาติ   ชุมพล

ครู

tn 18นพล

สิบเอกนิพล   จำศรี
ครู

tn 26ธรศรา

นางสาวธีริศรา ภูมิคง

ครู

 

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา  มุ่งมงคล

ครู

tn 28นพวรรณ

นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี
ครู

tn 29ฉววรรณ

นางสาวฉวีวรรณ   วงษ์ไกร
ครู

  

tn 31รตรตน 

นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร

ครู

 tn 33รตนา

นางสาวรัตนา   ดือขุนทด

ครู

tn 34มลฤด

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

ครู 

  

tn 32สายธาร

นางสายธาร  สุขทวี

ครู

tn 35อรพรรณ

นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ

ครู

tn 36แพรวฤด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี งามจั่นศรี

ครู

         

 

 

IMG 0641

นายจักรราช  สารบรรณ์

ครู

IMG 0644

นางสาวลภัสลดา   จันทร์ไตร

ครู

 

ญต

นางสาวบัญญัติ  แก้วเมฆ

ครู

 

แจน

นางสาวปรารถนา  ปลื้มผล

ครู

เตย

นายชาคร  บำรุงกิจ

ครู

วทยาศาสตร

นางสาวรุจิราวดี  ถาวงษ์กลาง

ครู

 

tn 38บวคำ

นางสาวบัวคำ   สมัญญา
ครู

tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
ครู 

 

 

 

tn 43ไพรตน
      นายไพรัตน์  บุญศรัทธา
           นักการภารโรง
tn 44สงวาลย
      นายสังวาลย์  ผันนะรา
          นักการภารโรง
tn 45วลย
       นางวิลัย  อูสูงเนิน
          นักการภารโรง 

 

   

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com