header

ประวัติโรงเรียน

IMG 7376

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2522 บริเวณที่ตั้งเป็นที่สาธารณประโยชน์ป่าสงวน ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แรกตั้งมีเนื้อที่ 50 ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 537 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา

ระยะแรกตั้งมีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ขนาดอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างด้วยเงินบริจาคจากสภาตำบลวังตะเคียนและเงินของชาวบ้าน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2522 มีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 คน โดยจังหวัดได้มีคำสั่งให้ นายวีระเดช ชาญเดช อาจารย์ 1 โรงเรียนกบินทร์บุรี มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจักราวุฒิ สรรคณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนพ.ศ.2522 หลังจากนั้นมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายจักราวุฒิ    สรรคณี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2529 

2. นายสมาน     พูลสวัสดิมงคล ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536 

3. นายสุรีย์     ศุภวิบูลย์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540

4. นายชูชาติ     จิตต์ประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ถึง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2543

5. นายสุรีย์    ศุภวิบูลย์     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2543  ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

6. นายเกรียนศักดิ์     กำเนิดเหมาะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545

7. นายบุญชิตา      รอดแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

8. นายวินัย    ทิพยานนท์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

9. นายธณัฏฐ์ยศ   ถกลประจักษ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

10. นายณรงค์     ทารัตน์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

11. ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย     ก้อนสันทัด   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

12. ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายอภิเชษฐ์     ชมภู ดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 42 คน และมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 587 คน

 

อาคารเรียนและสถานที่

1. อาคาร1 ประกอบด้วย ห้องเรียน 10 ห้อง ห้องบริหารงานทั่วไป 1 ห้อง ห้องธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องลูกเสือ 1 ห้อง ห้องศิลป์ 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ 1 ห้อง ห้องฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 1 ห้อง ห้องอำนวยการและห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง

2. อาคาร2 (อาคารกาญจนาภิเษก) ประกอบด้วย ห้องเรียน 14 ห้อง ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

3. อาคารโรงฝึก 1 หลัง มีห้องปฎิบัติการงานช่าง 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

5. ห้องน้ำนักเรียน หลัง

6. โรงอาหาร

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com