header

ประวัติโรงเรียน

IMG 7376

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2522 บริเวณที่ตั้งเป็นที่สาธารณประโยชน์ป่าสงวน ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี แรกตั้งมีเนื้อที่ 50 ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 537 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา

ระยะแรกตั้งมีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ขนาดอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างด้วยเงินบริจาคจากสภาตำบลวังตะเคียนและเงินของชาวบ้าน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2522 มีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 คน โดยจังหวัดได้มีคำสั่งให้ นายวีระเดช ชาญเดช อาจารย์ 1 โรงเรียนกบินทร์บุรี มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจักราวุฒิ สรรคณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนพ.ศ.2522 หลังจากนั้นมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายอภิเชษฐ์     ชมภู ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 42 คน และมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 587 คน

 

อาคารเรียนและสถานที่

1. อาคาร1 ประกอบด้วย ห้องเรียน 10 ห้อง ห้องบริหารงานทั่วไป 1 ห้อง ห้องธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องลูกเสือ 1 ห้อง ห้องศิลป์ 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ 1 ห้อง ห้องฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 1 ห้อง ห้องอำนวยการและห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง

2. อาคาร2 (อาคารกาญจนาภิเษก) ประกอบด้วย ห้องเรียน 14 ห้อง ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

3. อาคารโรงฝึก 1 หลัง มีห้องปฎิบัติการงานช่าง 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

5. ห้องน้ำนักเรียน หลัง

6. โรงอาหาร

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com