header

ภาษาไทย

50

นายนิพล จำศรี
ครูชำนาญการ
 

คบ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

51

นางสาวธีริศรา ภูมิคง

ครู

 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครู

คบ.ภาษาไทย

tn IMG 2291

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

ครู

กศ.บ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com