header

ภาษาไทย

tn 27บญธดา

นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ครู

คบ.ภาษาไทย

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

51

นางสาวธีริศรา ภูมิคง

ครู

ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn IMG 2291

นางสาวมลฤดี  สีอ่อน

ครู

กศ.บ.ภาษาไทย

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 ญต

นางสาวบัญญัติ  แก้วเมฆ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ศศ.ม.ภาษาไทย

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com