header

วิทยาศาสตร์

tn 35อรพรรณ 

นางสาวอรพรรณ   ฉันทานุมัติ

ครู

กศ.บ.การสอนฟิสิกส์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

tn 6จรยา
นางจริยา  หวันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

tn 13ณฐปภสร
นายณัฐปภัสร์  ชัยวัฒนโชติ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com