header

วิทยาศาสตร์

tn 35อรพรรณ 

นางสาวอรพรรณ   ฉันทานุมัติ

ครู

กศ.บ.การสอนฟิสิกส์

ศษ.ม.นวัตกรรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

tn 6จรยา
นางจริยา  หวันทา

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 แจน

นางสาวปรารถนา  ปลื้มผล

ครู

ค.บ.ชีววิทยา

เตย

นายชาคร  บำรุงกิจ

ครู

ค.บ.เคมี

วทยาศาสตร

นางสาวรุจิราวดี  ถาวงษ์กลาง

ครู

วท.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com