header

สังคมศึกษา ฯ

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.สังคมศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ.ธุรกิจศึกษา

ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา

tn 33รตนา

 นางสาวรัตนา     ดือขุนทด

ครู

ค.บ.สังคมศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก

ครูอัตราจ้าง

พธ.บ.พระพุทธศาสนา

พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com