header

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

IMG 0641

นายจักรราช   สารบรรณ์

ครู

ศษ.บ.พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com