header

สุขศึกษาและพลศึกษา

IMG 0641

นายจักรราช   สารบรรณ์

ศษ.บ.พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โอต2

นางสาวอุบลรัตน์  มุกดาสนิท

ศษ.บ.พลศึกษา/สุขศึกษา

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com