ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ(หน้า1)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (หน้า2)