ปัจฉิมนิเทศ

tn ปจฉมนเทศ ๒๐๐๒๒๗ 0397

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

tn ปจฉมนเทศ ๒๐๐๒๒๗ 0362 tn ปจฉมนเทศ ๒๐๐๒๒๗ 0386 tn ปจฉมนเทศ ๒๐๐๒๒๗ 0397 tn ปจฉมนเทศ ๒๐๐๒๒๘ 0950 tn วนเกยรตยศ ๒๐๐๒๒๘ 0001 tn วนเกยรตยศ ๒๐๐๒๒๘ 0088