ทุนมูลนิธิผู้ประสบภัย

ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 3

 23 กันยายน 2563 คุณครูขวัญฤทัย อร่ามศรี นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 0ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 2ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 3ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 4ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 5ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 10ทนมลนธกองทนชวยเหลอผประสบภยพบ 6