Cloning Teacher

Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 0

 26 กันยายน 2563 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning Teachers) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 0Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 5Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 6Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 7Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 10Cloning teachers ๒๐๐๙๒๖ 11