รับรางวัลสถานพินิจฯ

S  15679529

  5 ตุลาคม 2564 นายประพนธ์ บรรดาพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม รับมอบของรางวัลจากการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียน จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนรู้ด้านกฏหมายต่อไป

S  15679529S  15679518