รับวัคซีน2 ม.ปลาย

วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 14

 25 ตุลาคม 2564  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 14วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 18วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 48วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 69วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 72วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 80วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 95วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 116วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 128วคซนม.ปลาย เขม2 ๒๑๑๐๒๖ 43