Banner wks

 

คณิตศาสตร์

tn 28นพวรรณ

นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี

ค.บ.คณิตศาสตร์

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

IMG 4695

นายประภาส  เพ้ยจันทึก

กศ.บ.คณิตศาสตร์

LINE ALBUM ตอนรบครนดเขาส ว.ค. 220604 111

นางปาณัสม์ญาณี  ศรีขันติยา

ค.บ.คณิตศาสตร์

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

LINE ALBUM รปบคลากร 220624 5

นางสาววรุณยุพา  วรเทพ

ค.บ.คณิตศาสตร์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th