Banner wks

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ช่วงดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายจักราวุฒิ สรรคณี 5 มิถุนายน 2522 - 30 กันยายน 2529 7 ปี
2 นายสมาน พูลสวัสดิมงคล 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2536 7 ปี
3 นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ 1 ตุลาคม 2536 - 21 พฤศจิกายน 2540 4 ปี
4 นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ 22 พฤศจิกายน 2540- 14 มกราคม 2543 3 ปี
5 นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ 20 มกราคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543 9 เดือน
6 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ 9 พฤศจิกายน 2543 - 28 มกราคม 2544 2 เดือน
7 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ 29 มกราคม 2544 - 30 กันยายน 2545 1 ปี
8 นายบุญชิต รอดแก้ว 23 มกราคม 2546 - 26 พฤษภาคม 2548 2 ปี
9 นายวินัย ทิพยานนท์ 23 มิถุนายน 2548 - 2 มกราคม 2551 3 ปี
10 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ 4 กุมภาพันธ์ 2551 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 6 ปี
11 นายณรงค์ ทารัตน์ 5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 พฤศจิกายน 2558 1 ปี
12 ว่าที่  ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด 5 พฤศจิกายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2561 2 ปี 
13 นายอภิเชษฐ์  ชมภู 11 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน 2564 3 ปี
14 นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์ 1 ตุลาคม 2564 - 9 ตุลาคม 2566 2 ปี 
15 ดร.รัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ 10 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน -

 

ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th