Banner wks

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2522 บริเวณที่ตั้งเป็นที่สาธารณประโยชน์ป่าสงวน  ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  แรกตั้งมีเนื้อที่ 50 ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 537 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา

ระยะแรกตั้งมีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ขนาดอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างด้วยเงินบริจาคจากสภาตำบลวังตะเคียนและเงินของชาวบ้าน   เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2522 มีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 37 คน โดยจังหวัดได้มีคำสั่งให้ นายวีระเดช ชาญเดช อาจารย์ 1 โรงเรียนกบินทร์บุรี มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายจักราวุฒิ  สรรคณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2522 หลังจากนั้นมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ช่วงดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายจักราวุฒิ สรรคณี 5 มิถุนายน 2522 - 30 กันยายน 2529      7 ปี
2 นายสมาน พูลสวัสดิมงคล 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2536 7 ปี
3 นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ 1 ตุลาคม 2536 - 21 พฤศจิกายน 2540 4 ปี
4 นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ 22 พฤศจิกายน 2540- 14 มกราคม 2543 3 ปี
5 นายสุรีย์ ศุภวิบูลย์ 20 มกราคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543 9 เดือน
6 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ 9 พฤศจิกายน 2543 - 28 มกราคม 2544 2 เดือน
7 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ 29 มกราคม 2544 - 30 กันยายน 2545 1 ปี
8 นายบุญชิต รอดแก้ว 23 มกราคม 2546 - 26 พฤษภาคม 2548 2 ปี
9 นายวินัย ทิพยานนท์ 23 มิถุนายน 2548 - 2 มกราคม 2551 3 ปี
10 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ 4 กุมภาพันธ์ 2551 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 6 ปี
11 นายณรงค์ ทารัตน์ 5 กุมภาพันธ์ 2557 - 5 พฤศจิกายน 2558 1 ปี
12 ว่าที่  ร.ต.ธงชัย  ก้อนสันทัด 5 พฤศจิกายน 2558-11 พฤษภาคม 2561 2 ปี
13 นายอภิเชษฐ์  ชมภู 11 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน 2564 3 ปี
14 นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์ 1 ตุลาคม 2564 - 9 ตุลาคม 2566  2 ปี
15 ดร.รัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ 10 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน -

ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 36 คน และมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 787 คน     

อาคารเรียนและสถานที่

1. อาคาร1 ประกอบด้วย ห้องเรียน 10 ห้อง ห้องบริหารงานทั่วไป 1 ห้อง ห้องธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องลูกเสือ 1 ห้อง ห้องศิลป์ 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ 1 ห้อง ห้องฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 1 ห้อง ห้องอำนวยการและห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง

2. อาคาร2 (อาคารกาญจนาภิเษก) ประกอบด้วย ห้องเรียน 14 ห้อง ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

3. อาคารโรงฝึก 1 หลัง มีห้องปฎิบัติการงานช่าง 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง

4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง

5. ห้องน้ำนักเรียน หลัง

6. โรงอาหาร

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th