Banner wks

 

ภาษาต่างประเทศ

ขวญ

นางขวัญฤทัย  อร่ามศรี

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 tn 3รงจตร

นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ  ไทเลอร์

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

tn 11กญญาณฐ

นางกัญญาณัฐ  กองยอด

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

IMG 0644

นางสาวลภัสลดา  จันทร์ไตร

ศศ.บ.ภาษาจีน

tn 38บวคำ
นางสาวบัวคำ  สมัญญา

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th