Banner wks

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

tn 35อรพรรณ 

นางสาวอรพรรณ   ฉันทานุมัติ

กศ.บ.การสอนฟิสิกส์

ศษ.ม.นวัตกรรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

tn 6จรยา

นางจริยา  หวันทา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 tn 4ธนกฤต

นายพัชรณัฏฐ  พัชรมงคลพัส

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 แจน

นางสาวปรารถนา  ปลื้มผล

ค.บ.ชีววิทยา

เตย

นายชาคร  บำรุงกิจ

ค.บ.เคมี

วทยาศาสตร

นางสาวรุจิราวดี  ถาวงษ์กลาง

วท.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี

IMG 4699

นายทัณฑธร  จุ้ยสวัสดิ์

วท.บ.เคมี

กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th