Banner wks

 

สังคมศึกษา ฯ

tn 7สายฝน

นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน

ค.บ.สังคมศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
tn 8ณฏธนนยา

นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี

ค.บ.ธุรกิจศึกษา

ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา

tn 33รตนา

 นางสาวรัตนา  ดือขุนทด

ค.บ.สังคมศึกษา

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

LINE ALBUM รปบคลากร 220624 8

นายอภิชาติ  แสงสว่าง

พธ.บ.สังคมศึกษา

tn 40ประสทธ

นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก

พธ.บ.พระพุทธศาสนา

พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : admin@wks.ac.th